strona główna | Informacje Prawne | CRS/EURO-FACTA
Środa 1 Grudnia 2021, 03:35
Imieniny:Długosz, Edmund, Eligiusz, Eliga, Iwa, Natalia, Natalis, Platon, SobiesławaInformacje Prawne
BIC/SWIFT CODE: GBWCPLPP
CRS/ EURO-FATCA
Z dniem 1 maja 2017 r. weszła w życie ustawa o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami. Ustawa ta implementuje do polskiego porządku prawnego standardy automatycznej wymiany informacji w dziedzinie opodatkowania (ang. Common Reporting Standard – CRS). CRS wprowadza wymóg gromadzenia i zgłaszania przez instytucje finansowe informacji w zakresie rezydencji podatkowej klientów tych instytucji, ponieważ jego głównym zadaniem jest ochrona integralności systemów podatkowych oraz walka z unikaniem opodatkowania.
 Bank Spółdzielczy w Nowym Stawie zobowiązany jest do ustalania rezydencji podatkowej Klientów i przekazywania do Krajowej Administracji Skarbowej informacji o Klientach posiadających rezydencję w innych krajach niż Rzeczpospolita Polska.
W związku z powyższym, począwszy od dnia 01.05.2017 r. Bank Spółdzielczy w Nowym Stawie zwraca się do wszystkich Klientów zainteresowanych nabyciem następujących produktów bankowych: rachunków ROR, rachunków oszczędnościowych, rachunków bieżących i  pomocniczych, lokat terminowych oraz kart kredytowych, o złożenie stosownego Oświadczenia dotyczącego rezydencji podatkowej.
Oświadczenie CRS Klienta Indywidualnego
Oświadczenie CRS dla klienta instytucjonalnego dotyczące osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą oraz rolników.
Oświadczenie CRS dla klienta instytucjonalnego dotyczące pozostałych przedsiębiorców.
 
Niezłożenie przez Klienta ww. Oświadczenia o statusie rezydencji podatkowej uniemożliwi Bankowi prowadzenie dla tego Klienta umów ww. produktów bankowych.
Jednocześnie dla Klientów, którzy posiadają na dzień 30.04.2017 r. ww. produkty bankowe, Bank Spółdzielczy w Nowym Stawie sam określi rezydencję podatkową, korzystając z informacji, które już posiada o swoich Klientach, zastrzegając sobie możliwość zwrócenia się z prośbą o dostarczenie i uzupełnienie brakujących informacji.
W przypadku pytań dotyczących indywidualnej sytuacji podatkowej, prosimy skontaktować się z niezależnym doradcą, gdyż Bank Spółdzielczy w Nowym Stawie nie świadczy usług doradztwa podatkowego.
W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu z pracownikami Banku od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:00 lub pod numerami 55 271 51 20 50.
 
NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA:
 • Czym jest CRS?
Standard automatycznej wymiany informacji w dziedzinie opodatkowania.
W lutym 2014 roku Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) opublikowała nowy standard dotyczący automatycznej wymiany informacji w celach podatkowych (zwany potocznie „CRS”).
Model automatycznej wymiany informacji podatkowych pomiędzy krajami Unii Europejskiej wprowadzony został do jej porządku prawnego dyrektywą Rady 2014/107/UE z dnia 9 grudnia 2014 r., która zmieniła dyrektywę 2011/16/UE w zakresie obowiązkowej automatycznej wymiany informacji w dziedzinie opodatkowania (D. Urz. UE z 16/12/2014 r. L 359/1) – (potocznie zwanym „EURO-FATCA”).
Z uwagi na powyższe okoliczności, regulacje dotyczące automatycznej wymiany informacji w dziedzinie opodatkowania, potocznie określa się mianem „Euro-FATCA” alternatywnie „CRS”.
 • Jaka jest podstawa prawna w Polsce dotycząca CRS?
W Polsce została uchwalona Ustawa z dnia 9 marca 2017 r. o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami (Dz. U. 2017 poz. 648), która obowiązuje swoim zakresem instytucje finansowe począwszy od dnia 1 maja 2017 r.
 • Kogo dotyczy CRS?
CRS dotyczy wszystkich Klientów Indywidualnych i Klientów Instytucjonalnych.
 • Jakie produkty bankowe są objęte CRS?
Produkty bankowe oferowane przez Bank Spółdzielczy w Nowym Stawie: rachunki ROR, rachunki oszczędnościowe, rachunki bieżące i rachunki pomocnicze, lokaty terminowe, karty kredytowe.
 • Czy złożenie w banku Oświadczenia o rezydencji podatkowej w przypadku zawierania nowej umowy o produkt jest konieczne?
Tak. Stosownie do przepisów Ustawy pobranie Oświadczenia w toku otwierania rachunku jest elementem obligatoryjnym do jego otwarcia. W przypadku odmowy złożenia przez Klienta przedmiotowego Oświadczenia, Bank Spółdzielczy w Nowym Stawie odmówi zawarcia stosownej umowy i otwarcia rachunku produktu.
 • Jak często Klienci są zobowiązani do przekazywania informacji o swojej rezydencji podatkowej do Banku?
Po złożeniu przez Klienta w Banku Spółdzielczym w Nowym Stawie ważnego Oświadczenia, kolejne będzie konieczne jedynie w przypadku aktualizacji informacji danych osobowych lub jeśli Bank uzna, że status rezydencji podatkowej mógł ulec zmianie.
 • Jakie informacje Bank Spółdzielczy w Nowym Stawie będzie przekazywał do Szefa Krajowej Administracji Skarbowej?
Bank Spółdzielczy w Nowym Stawie będzie przekazywał informacje dotyczące Klienta (m.in. imię i nazwisko/ nazwę, adres/siedzibę, TIN –numer identyfikacji podatkowej) oraz posiadanych przez niego rachunków (m.in. identyfikator rachunku, saldo rachunku).
 
SŁOWNIK UŻYWANYCH POJĘĆ:
 • CRS:
Reżimy automatycznej wymiany informacji w dziedzicznie opodatkowania wdrażane do polskiego porządku prawnego Ustawą z dnia 9 marca 2017 r. o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami (Dz.U. z 2017 r. poz. 648), sporządzoną w oparciu o przepisy międzynarodowe.
 • Instytucja finansowa:
W typowych sytuacjach jest to podmiot:
 • przyjmujący depozyt w ramach działalności bankowej lub podobnej,
 • przechowujący aktywa finansowe na rachunek innych osób,
 • zarządzający aktywami i funduszami,
 • zarządzający środkami pieniężnymi lub innymi aktywami finansowymi w cudzym imieniu.
 • Klient Indywidualny:
Klient, osoba fizyczna, w tym osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą.
 • Klient Instytucjonalny:
Klient inny niż Klient indywidualny korzystający z oferty Banku, w tym spółki handlowe, których działalność reguluje ustawa z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1578 ze zm.), inne osoby prawne, jednostki nie posiadające osobowości prawnej oraz spółki cywilne.
 • Oświadczenia CRS:
Oświadczenia CRS to formularze, które służą Klientom do określenia swojego statusu rezydencji podatkowej. Wzory Oświadczeń, stosowane w Banku Spółdzielczym w Nowym Stawie są dostępne są w siedzibie Banku.
 • Rezydencja podatkowa:
Miejsce zamieszkania dla celów podatkowych (domicyl podatkowy). Państwo, w którym dana osoba fizyczna podlega opodatkowaniu od całości uzyskiwanych dochodów (nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu).
 • TIN (ang. Tax Identification Number):
TIN to numer identyfikacji podatkowej lub jego funkcjonalny odpowiednik.

„Drogi Użytkowniku. Informujemy Cię, że za pomocą mechanizmu Cookies nasza strona www przechowuje i uzyskuje dostęp do informacji przechowywanej w Twoim urządzeniu obsługującym przeglądarkę internetową. Informacje przechowywane są w celu tworzenia statystycznej informacji o odwiedzinach stron www.bsslawno.pl oraz dla potrzeb przechowywania dla użytkownika danych niezbędnych do logowania. Możesz wyrazić na to zgodę lub nie korzystając z mechanizmów dostarczanych Ci przez Twoją przeglądarkę zezwalając lub blokując tworzenie plików Cookies. Jednakże wprowadzenie blokady uniemożliwi Ci korzystanie z serwisu www.bsslawno.pl. Przechowywana informacja lub uzyskiwanie do niej dostępu nie powoduje zmian konfiguracyjnych w Twoim urządzeniu końcowym i oprogramowaniu zainstalowanym w tym urządzeniu. Dowiedz się więcej o Cookies i możliwości zmiany ustawień w przeglądarce: Polityka Cookies.