strona główna | Oferta | Kredyty
Środa 1 Grudnia 2021, 03:54
Imieniny:Długosz, Edmund, Eligiusz, Eliga, Iwa, Natalia, Natalis, Platon, SobiesławaInformacje Prawne
BIC/SWIFT CODE: GBWCPLPP

Kredyty

KREDYTY
   Kredyty inwestycyjne preferencyjne z dopłatami ARiMR do oprocentowania
 
Oprocentowanie kredytu jest zmienne i nie może wynosić więcej niż 1,5 stopy redyskontowej weksli przyjmowanych od banków do redyskonta przez NBP w stosunku rocznym. Kredytobiorca płaci odsetki w wysokości 0,4 powyższego oprocentowania, nie mniej jednak niż 3%.
 
nIP -  kredyty  przeznaczone na realizację inwestycji w gospodarstwach rolnych, działach specjalnych produkcji rolnej i przetwórstwie produktów rolnych oraz na zakup akcji  lub udziałów. Udzielane maksymalnie na 8 lat. Udział środków własnych 20%/30% inwestycji. 
 
nKZ – kredyty przeznaczone na zakup użytków rolnych. Udzielane maksymalnie na 15 lat. Udział środków własnych 20% inwestycji.
 
 
nMR – kredyty udzielane na utworzenie lub urządzenie gospodarstw rolnych prze osoby, które nie ukończyły 40 roku życia. Udzielane maksymalnie na 15 lat. Udział środków własnych 20%/30% inwestycji.
 
nNT – udzielane na realizację inwestycji w zakresie nowych technologii produkcji w rolnictwie zapewniających wysoką jakość produktu. Udzielane maksymalnie na 15 lat. Udział środków własnych 20%/30% inwestycji.
 
 
Kredyty dla Wspólnot mieszkaniowych
 
Cel kredytu:
Wspólnota mieszkaniowa może ubiegać się w banku o kredyt z przeznaczeniem na:
1)   remont, 
2)   inne cele szczególne, określone w odrębnych regulacjach, np. dotyczące kredytowania kolektorów słonecznych).
 
Wysokość kredytu:
Kwota kredytów dla wspólnot mieszkaniowych uzależniona jest od wysokości miesięcznych wpływów na rachunek funduszu remontowego, według historii z ostatnich sześciu miesięcy przed złożeniem wniosku o udzielenie kredytu. Kwota kredytu wyliczana jest tak, aby miesięczna rata wraz z pozostałymi zobowiązaniami wspólnoty nie przekroczyła 80% miesięcznych wpływów na rachunek funduszu remontowego.
 
Rozliczenie kredytu:
Rozliczenie kredytu następuje poprzez udokumentowanie poniesionych wydatków poprzez przedstawienie faktur zgodnych z celem kredytowania z zastrzeżeniem ,że wypłata kolejnej transzy kredytu nastąpi po udokumentowaniu przez Kredytobiorcę wykorzystania poprzedniej transzy zgodnie z celem kredytowania. 
 
Okres kredytowania:
Kredyty dla wspólnot mieszkaniowych udzielane są wyłącznie w złotych polskich na okres nie dłuższy niż 20 lat.
 
Spłata kredytu:
Spłata kredytów udzielonych wspólnotom mieszkaniowym ustalana jest wyłącznie w ratach miesięcznych.
 
Zabezpieczenie kredytu:
Zabezpieczenia kredytów dla wspólnot mieszkaniowych dokonywane są zgodnie z obowiązującą w banku instrukcją prawnych form zabezpieczeń wierzytelności banku
 
Prowizja:
Prowizja od kwoty przyznanego kredytu od 1,0%.
Oprocentowanie:
Oprocentowanie kredytów dla wspólnot mieszkaniowych określane jest w obowiązującej w banku decyzji w sprawie oprocentowania kredytów złotowych dla klientów.
 
Kredyt  konsumencki gotówkowy
 
Cel kredytu:
Kredyt przeznaczony jest dla osób fizycznych na cele konsumpcyjne, bez konieczności udokumentowania wykorzystanej kwoty kredytu.
 
Warunki otrzymania:
Wnioskodawca:
1)      posiada pełną zdolność do czynności prawnych,
2)      posiada zdolność kredytową,
3)      uzyskał pozytywną ocenę wiarygodności,
4)      posiada udokumentowane źródło dochodów.
 
Wysokość kredytu:
Minimalna wysokość kredytu 500,- zł .
Maksymalna wysokość kredytu 255.550,- zł.
 
Okres kredytowania:
Kredyt może być udzielony maksymalnie na okres 60  miesięcy.
 
Spłata kredytu:
Spłata kredytu w zależności od postanowień umowy kredytu, częstotliwości uzyskiwanych dochodów następuje w ratach miesięcznych, kwartalnych, półrocznych, rocznych.
 
Zabezpieczenie kredytu:
Spłata kredytu wraz z odsetkami powinna być zabezpieczona w formie określonej przez Bank (zgodnie z Instrukcją „Zasady zabezpieczania wierzytelności BS w Nowym Stawie”).
Prowizja:
Prowizja od kwoty przyznanego kredytu od 2,7%.
 
Oprocentowanie:
Kredyt oprocentowany jest według zmiennej stopy procentowej określonej w stosunku rocznym, stosownie do ustaleń zawartych w umowie o kredyt. Oprocentowanie uzależnione od okresu kredytowania.


 
 
Kredyt konsumencki okolicznościowy
 
Cel kredytu:
Kredyt przeznaczony jest dla osób fizycznych na cele konsumpcyjne, bez konieczności udokumentowania wykorzystanej kwoty kredytu.
 
Warunki otrzymania:
Wnioskodawca:
1)     posiada pełną zdolność do czynności prawnych,
2)      posiada zdolność kredytową,
3)      uzyskał pozytywną ocenę wiarygodności,
4)      posiada udokumentowane źródło dochodów.
 
Wysokość kredytu:
Minimalna wysokość kredytu 500,- zł .
Maksymalna wysokość kredytu 3.000,- zł.
 
Okres kredytowania:
Kredyt może być udzielony maksymalnie na okres 6  miesięcy.
 
Spłata kredytu:
Spłata kredytu w zależności od postanowień umowy kredytu, częstotliwości uzyskiwanych dochodów następuje w ratach miesięcznych bądź jednorazowo.
 
 
Zabezpieczenie kredytu:
Spłata kredytu wraz z odsetkami powinna być zabezpieczona w formie określonej przez Bank (zgodnie z Instrukcją „Zasady zabezpieczania wierzytelności BS w Nowym Stawie”).
Prowizja:
Prowizja od kwoty przyznanego kredytu od 2,7%.
 
Oprocentowanie:
Kredyt oprocentowany jest według zmiennej stopy procentowej określonej w stosunku rocznym.
 
 
                 Kredyt konsumencki w rachunku oszczędnościowo - rozliczeniowym
 
Cel kredytu:
Kredyt przeznaczony jest dla osób fizycznych na cele konsumpcyjne, bez konieczności udokumentowania wykorzystanej kwoty kredytu.
 
Warunki otrzymania:
Wnioskodawca:
1)    posiada ROR w banku przez okres co najmniej 6 miesięcy lub zawarł umowę o prowadzenie rachunku; do 6-miesięcznego okresu może być zaliczony również okres posiadania rachunku w innym banku, wówczas posiadacz ROR winien dostarczyć bankowi historię rachunku poświadczoną przez bank, w którym rachunek ten dotychczas posiadał,
2)    przekazuje na ROR comiesięczne dochody z tytułu zatrudnienia lub  dochody z tytułu emerytury albo renty lub inne dochody,
3)    posiada pełną zdolność do czynności prawnych,
4)    posiada zdolność kredytową,
5)    uzyskał pozytywną ocenę wiarygodności.
 
Wysokość kredytu:
Nie może być wyższa niż dwukrotne  średnie  miesięczne  wpływy na ROR z tytułu wynagrodzeń i jednokrotne średnie miesięczne wpływy na ROR z tytułu świadczeń społecznych/ socjalnych (średnia z ostatnich sześciu miesięcy).
 
Okres kredytowania:
Kredyt odnawialny udzielany jest w formie linii kredytowej w ROR na maksymalny okres 5 lat, przy czym każdorazowo po okresie 12 miesięcy od dnia podpisania umowy, po zapłaceniu przez kredytobiorcę prowizji zgodnie z taryfą, następuje odnowieniekredytunakolejne12miesięcy,bezkoniecznościdokonywaniaspłatykredytu oraz składania wniosku i podpisywania aneksu.
 
Spłata kredytu:
Wykorzystanie kredytu następuje do wysokości kwoty określonej w umowie kredytowej i na warunkach w niej określonych.
Kredyt w rachunku ma charakter odnawialny, tzn. że każdy wpływ środków na rachunek zmniejsza kwotę wykorzystanego kredytu i stwarza możliwość ponownego zadłużenia się do wysokości ustalonego w umowie limitu zadłużenia.
Spłata wykorzystanego kredytu następuje z wpływów na rachunek  kredytobiorcy,  bez składania dodatkowych dyspozycji.
Całkowita spłata kredytu następuje na koniec okresu kredytowego w dniu określonym  w umowie kredytowej.
 
Zabezpieczenie kredytu:
Spłata kredytu wraz z odsetkami powinna być zabezpieczona w formie określonej przez Bank (zgodnie z Instrukcją „Zasady zabezpieczania wierzytelności BS w Nowym Stawie”).
Prowizja:
Prowizja od kwoty przyznanego kredytu od 2,7%.
 
Oprocentowanie:
Kredyt oprocentowany jest według zmiennej stopy procentowej określonej w stosunku rocznym.  
 
 
 
 
 
 
 
Kredyt na zakup i montaż  kolektorów słonecznych
 
Cel kredytu:
Kredyt przeznaczony jest na finansowanie przedsięwzięcia, to jest zakup i montaż instalacji kolektorów słonecznych do ogrzewania wody użytkowej albo do ogrzewania wody użytkowej i wspomagania zasilania w energię innych odbiorników ciepła  w budynkach przeznaczonych lub wykorzystywanych na cele mieszkaniowe, które nie mają podłączenia do miejskiej sieci ciepłowniczej. Efekt przedsięwzięcia nie może być wykorzystywany w działalności gospodarczej.
 
Warunki otrzymania:
O udzielenie kredytu mogą ubiegać się:
1)        osoby fizyczne spełniające warunki opisane w obowiązującej w banku instrukcji udzielania kredytów konsumenckich oraz posiadające prawo do dysponowania budynkiem mieszkalnym albo prawo do dysponowania budynkiem mieszkalnym  w budowie, któremu służyć mają zakupione kolektory słoneczne,
2)        wspólnoty mieszkaniowe spełniające warunki opisane w obwiązującej w banku  instrukcji udzielania kredytów tym podmiotom oraz instalujące kolektory słoneczne na własnych budynkach wielolokalowych (wielorodzinnych), którym służyć mają  zakupione kolektory słoneczne.
 
Wysokość kredytu:
Bank udziela kredytu z dotacją  w wysokości do 100% kosztów kwalifikowanych przedsięwzięciach, z zastrzeżeniem, że jednostkowy koszt kwalifikowany przedsięwzięcia nie może  przekroczyć 2.250 zł/m2 powierzchni całkowitej kolektora słonecznego.
 
Okres kredytowania:
Kredyt z dopłatą udzielany jest na okres:
1)    do 5 lat dla osób fizycznych,
2)    do 7 lat dla wspólnot mieszkaniowych,
z zastrzeżeniem, że całkowita spłata kredytu z dotacją nie może nastąpić przed przewidywanym terminem wpłynięcia dotacji.
 
Spłata kredytu:
Spłata kredytu w zależności od postanowień umowy kredytu, częstotliwości uzyskiwanych dochodów następuje w ratach miesięcznych, kwartalnych, półrocznych, rocznych.
 
Zabezpieczenie kredytu:
Bank ustala prawne zabezpieczenie kredytu, zgodnie z regulacjami dotyczącymi prawnych form zabezpieczeń wierzytelności banku. Bank zobowiązany jest przyjąć zabezpieczenie zwrotu dotacji.
 
Prowizja:
Prowizja od kwoty przyznanego kredytu od 1,4%.
 
Oprocentowanie:
Kredyt oprocentowany jest według zmiennej stopy procentowej.
Kredyt konsumencki WIBOR 12M + marża banku
Kredyt inwestycyjny WIBOR 3M + marża banku 
 
 
 
Kredyt „nawozówka” na zakup rzeczowych środków do produkcji rolnej
 
Cel kredytu:
Kredyt przeznaczony jest na sfinansowanie zakupu rzeczowych
środków do produkcji rolnej:
1)      nawozów mineralnych, środków ochrony roślin oraz pasz,
2)      materiału siewnego zbóż, rzepaku, kukurydzy, lnu, motylkowych grubonasiennych i drobnonasiennych, rzepiku ozimego, gorczycy, traw, buraków cukrowych i pastewnych, sadzeniaków ziemniaka, nasion warzyw oraz kwalifikowanego materiału szkółkarskiego do nowych nasadzeń i odnowień,
3)      rzeczowych środków do produkcji żywności metodami ekologicznymi i przystosowania gospodarstw rolnych do tej produkcji,
4)      paliwa na cele rolnicze,
 
Wysokość kredytu:
Wysokość kredytu nie może przekroczyć łącznie 2.000zł / 1 ha użytków rolnych.
Okres kredytowania:
Kredyt może być udzielony na okres nie dłuższy niż 12 miesięcy.
 
Rozliczenie kredytu:
Rozliczenie kredytu następuje poprzez udokumentowanie w terminie 60 dni od dnia wypłaty kredytu fakturami VAT, innymi dowodami kupna-sprzedaży, wykorzystania 50% wartości kredytu na zakupy dokonywane po dniu zawarcia umowy kredytu lub w okresie 2 miesięcy przed dniem jej zawarcia.
Spłata kredytu:
Spłata kredytu w zależności od postanowień umowy kredytu, następuje jednorazowo lub w ratach.
 
Zabezpieczenie kredytu:
Spłata kredytu wraz z odsetkami powinna być zabezpieczona w formie określonej przez Bank (zgodnie z Instrukcją „Zasady zabezpieczania wierzytelności BS w Nowym Stawie”).
Prowizja:
Prowizja od kwoty przyznanego kredytu od 2,5%.
 
Oprocentowanie:
Kredyt oprocentowany jest według zmiennej stopy procentowej określonej w stosunku rocznym, stosownie do ustaleń zawartych w umowie o kredyt.


 
Kredyt obrotowy na zakup rzeczowych środków do produkcji rolnej
 
Cel kredytu:
Kredyt obrotowy przeznaczony jest na sfinansowanie bieżącej działalności gospodarczej, związanej z zaopatrzeniem, produkcją i sprzedażą  towarów lub świadczeniem usług oraz procesem rozliczeń pieniężnych.
Kredyt może być udzielony na sfinansowanie zapasów, rozliczeń międzyokresowych czynnych, należności z tytułu rozliczeń z kontrahentami oraz płatności.
Przedmiotem kredytu nie mogą być zapasy trudno zbywalne, nieściągalne należności oraz inne nieprawidłowe aktywa.
 
Okres kredytowania:
Kredyt może być udzielony na okres nie dłuższy niż 12 miesięcy.
W przypadku uzasadnionym cyklem produkcyjnym  (w tym także w rolnictwie indywidualnym), wzrostem produkcji, wprowadzeniem nowej technologii,  może być udzielony kredyt średnioterminowy, na okres spłaty od jednego roku do trzech lat.
 
Rozliczenie kredytu:
Rozliczenie kredytu następuje poprzez udokumentowanie wykorzystanej kwoty kredytu fakturami VAT, innymi dowodami kupna-sprzedaży.
Spłata kredytu:
Spłata kredytu w zależności od postanowień umowy kredytu, następuje jednorazowo lub w ratach.
 
Zabezpieczenie kredytu:
Spłata kredytu wraz z odsetkami powinna być zabezpieczona w formie określonej przez Bank (zgodnie z Instrukcją „Zasady zabezpieczania wierzytelności BS w Nowym Stawie”).
Prowizja:
Prowizja od kwoty przyznanego kredytu od 2,5%.
 
Oprocentowanie:
Kredyt oprocentowany jest według zmiennej stopy procentowej określonej w stosunku rocznym, stosownie do ustaleń zawartych w umowie o kredyt.
 
 
Kredyt w rachunku bieżącym dla osób prowadzących gospodarstwo rolne
 
Cel kredytu:
Kredyt może być udzielony rolnikom na dowolny cel związany z prowadzeniem gospodarstwa rolnego, a w szczególności na:
- zakup środków produkcji
- zakup środków transportu, ciągników, maszyn i urządzeń rolniczych,
- zakup stada podstawowego,
- zakup materiału nasadzeniowego,
- na spłatę kredytów w banku i innych bankach,
- usługi    związane    z     prowadzeniem     gospodarstwa rolnego ,  ogrodniczego,  agroturystycznego,
którzy posiadają w  Banku  rachunek  bieżący,  prowadzony od minimum dwunastu  miesięcy, w przypadku, gdy kredytobiorca przenosi rachunek bieżący z innego banku do  BS Bank może uwzględnić okres prowadzenia rachunku bieżącego i obroty na rachunku kredytobiorcy w poprzednim banku (w takim wypadku wymagana jest opinia bankowa z tego banku).
 
Wysokość kredytu:
Kwota kredytu może stanowić 70 % średnich wpływów na rachunek bieżący za okres 12 miesięcy (za ostatni rok kalendarzowy) z wyłączeniem realizowanych za pośrednictwem tego rachunku wypłat kredytów w rachunku kredytowym.
Maksymalna kwota udzielonego kredytu nie może przekroczyć 50% wartości gruntów rolnych (grunty orne, sady, łąki i pastwiska) wchodzących w skład nieruchomości rolnej stanowiącej własność (współwłasność) wycenionych przez bank na podstawie średnich cen ziemi ogłoszonej przez GUS (wg cen obowiązujących w dniu złożenia wniosku), jednak nie więcej niż 300.000,- zł (z wyłączeniem działów specjalnych produkcji rolnej – maksymalna kwota kredytu dla działów specjalnych produkcji rolnej nie może przekroczyć 500.000,- zł  bez względu na wartość posiadanych gruntów rolnych).
 
Okres kredytowania:
Kredyt udzielany jest maksymalnie na okres do trzech lat (36 miesięcy).  Jednocześnie okres kredytowania nie może być dłuższy, niż okres posiadania przez kredytobiorcę rachunku bieżącego w Banku.
 
Spłata kredytu:
Wykorzystanie kredytu następuje do wysokości kwoty określonej w umowie kredytowej i na warunkach w niej określonych.
Kredyt w rachunku bieżącym ma charakter odnawialny, tzn. że każdy wpływ środków na rachunek bieżący zmniejsza kwotę wykorzystanego kredytu i stwarza możliwość ponownego zadłużenia się do wysokości ustalonego w umowie limitu zadłużenia.
Spłata wykorzystanego kredytu następuje z wpływów na rachunek bieżący kredytobiorcy,    
bez składania dodatkowych dyspozycji.
Całkowita spłata kredytu następuje na koniec okresu kredytowego w dniu określonym  w umowie kredytowej.
 
Zabezpieczenie kredytu:
Spłata kredytu wraz z odsetkami powinna być zabezpieczona w formie określonej przez Bank (zgodnie z Instrukcją „Zasady zabezpieczania wierzytelności BS w Nowym Stawie”).
Prowizja:
Bank pobiera prowizję przygotowawczą od kwoty przyznanego kredytu jednorazowo, w dniu podpisania umowy kredytowej, w wysokości określonej w „Taryfie prowizji i opłat pobieranych przez Bank Spółdzielczy w Nowym Stawie” . W przypadku niewykorzystania kredytu prowizja nie jest zwracana. 
Za każdy kolejny rok korzystania z kredytu prowizja pobierana jest jednorazowo w pierwszym dniu roboczym po upływie każdego okresu rocznego,  w wysokości określonej w  taryfie prowizji i opłat obowiązującej w Banku.
Brak prowizji za gotowość.
 
 
 
Oprocentowanie:
Kredyt w rachunku bieżącym jest  oprocentowany według  zmiennej stopy procentowej,  określonej w tabeli oprocentowania kredytów obowiązującej w Banku. Odsetki naliczane są w okresach miesięcznych zwanych okresami obrachunkowymi.
 
 
Kredyt w rachunku bieżącym dla przedsiębiorstw
 
Cel kredytu:
Finansowanie bieżących potrzeb związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą.
Kredyt może być udzielony przedsiębiorcom, którzy posiadają w Banku rachunek bieżący, prowadzony od min. sześciu miesięcy. W przypadku, gdy Kredytobiorca przenosi rachunek bieżący z innego banku do   BS Bank może uwzględnić okres prowadzenia rachunku bieżącego i obroty na rachunku Kredytobiorcy w poprzednim banku. W takim wypadku wymagana jest opinia bankowa z tego banku.
 
Wysokość kredytu:
Maksymalna kwota udzielonego kredytu nie może przekroczyć średniomiesięcznych wpływów środków na rachunek bieżący kredytobiorcy za okres ostatnich sześciu lub dwunastu miesięcy.
Okres kredytowania:
Kredyt udzielany jest maksymalnie na okres do jednego roku.  Jednocześnie okres kredytowania nie może być dłuższy, niż okres posiadania przez Kredytobiorcę rachunku bieżącego. .
Umowa kredytowa może być przedłużana na dalsze okresy na uzgodnionych warunkach
w sytuacji gdy dotychczasowa współpraca z Kredytobiorcą układała się pozytywnie.
 
Spłata kredytu:
Wykorzystanie kredytu następuje do wysokości kwoty określonej w umowie kredytowej i na warunkach w niej określonych.
Kredyt jest udzielany jako kredyt odnawialny – każdy wpływ środków na rachunek bieżący powoduje jednocześnie odnowienie limitu kredytowego o kwotę dokonanej wpłaty .Spłata wykorzystanego kredytu następuje z wpływów na rachunek bieżący Kredytobiorcy, bez składania dodatkowych dyspozycji. Za datę spłaty kredytu i odsetek uznaje się datę
wpływu środków na rachunek w Banku.
 
Zabezpieczenie kredytu:
Spłata kredytu wraz z odsetkami powinna być zabezpieczona w formie określonej przez Bank (zgodnie z Instrukcją „Zasady zabezpieczania wierzytelności BS w Nowym Stawie”).
Prowizja:
Bank pobiera prowizję przygotowawczą od kwoty przyznanego kredytu jednorazowo, w dniu podpisania umowy kredytowej, w wysokości określonej w taryfie prowizji i opłat za czynności bankowe, obowiązującej w Banku. W przypadku niewykorzystania kredytu prowizja nie jest zwracana.
Brak prowizji za gotowość.
 
Oprocentowanie:
Kredyt w rachunku bieżącym jest oprocentowany według zmiennej stopy procentowej, określonej w tabeli oprocentowania kredytów obowiązującej w Banku. Odsetki naliczane są w  okresach   miesięcznych   zwanych   okresami   obrachunkowymi.
 

„Drogi Użytkowniku. Informujemy Cię, że za pomocą mechanizmu Cookies nasza strona www przechowuje i uzyskuje dostęp do informacji przechowywanej w Twoim urządzeniu obsługującym przeglądarkę internetową. Informacje przechowywane są w celu tworzenia statystycznej informacji o odwiedzinach stron www.bsslawno.pl oraz dla potrzeb przechowywania dla użytkownika danych niezbędnych do logowania. Możesz wyrazić na to zgodę lub nie korzystając z mechanizmów dostarczanych Ci przez Twoją przeglądarkę zezwalając lub blokując tworzenie plików Cookies. Jednakże wprowadzenie blokady uniemożliwi Ci korzystanie z serwisu www.bsslawno.pl. Przechowywana informacja lub uzyskiwanie do niej dostępu nie powoduje zmian konfiguracyjnych w Twoim urządzeniu końcowym i oprogramowaniu zainstalowanym w tym urządzeniu. Dowiedz się więcej o Cookies i możliwości zmiany ustawień w przeglądarce: Polityka Cookies.