strona główna | Oferta | Rachunki
Niedziela 16 Stycznia 2022, 11:27
Imieniny:Marcel, Waleriusz, WłodzimierzInformacje Prawne
BIC/SWIFT CODE: GBWCPLPP

Rachunki

RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWO- ROZLICZENIOWE (ROR)
Otwarcie rachunku ROR
Posiadaczem rachunku może byś wyłącznie osoba fizyczna mająca pełną zdolność do czynności prawnych.
Osoba występująca o otwarcie składa w Banku wypełniony formularz wniosku o jego otwarcie oraz oświadczenie zawierające zobowiązanie Klienta o wnoszeniu systematycznych, comiesięcznych wpłat
 
ROR umożliwia jego Posiadaczowi:
 • Alokację środków,
 • Przeprowadzanie rozliczeń pieniężnych,
 • Wykonywanie przelewów w obrocie krajowym i zagranicznym,
 • Złożenie środków na terminowej lokacie oszczędnościowej,
 • Korzystanie z międzynarodowych kart płatniczych,
 • Uzyskanie kredytu odnawialnego w ROR,
 • Korzystanie z usługi SMS Banking,
 • Uzyskanie kredytu gotówkowego ma warunkach określonych dla Posiadaczy ROR, korzystanie z innych usług bankowych oferowanych w ramach ROR, zgodnie z warunkami określonymi odrębnie zawartych umowach oraz odrębnych regulaminach,
 • Taryfa prowizji i opłat obwiązujących w Banku Spółdzielczym w Nowym Staw dostępna jest w siedzibie Banku.
 
ROR  JUNIOR MŁODZIEŻ SZKOLNEJ I STUDENCKIEJ
Zapraszamy młodzież szkolną i studentów do skorzystania z naszej oferty.
B R A K  O P Ł A T!
Za otwarcie rachunku          -            0 zł
Za prowadzenie rachunku   -             0 zł
Dostępne również:
Karta Visa Electron payWave -        0 zł
Konto internetowe               -            0 zł                 
                     
RACHUNEK OSZCZĘDNOŚCIOWY Z WKŁADAMI TERMINOWYMI
 • Rachunki lokat terminowych oprocentowane są zmienną stopą procentową w stosunku rocznym.
 • W naszym banku mają Państwo możliwość zakładanie lokat terminowych na okres 1,2,3,6,12,24 miesięcy.
 • Oprocentowanie lokat uzależnione jest od kwoty deponowanych środków i od długości okresu deponowania.

 • Ponadto pragniemy poinformować, że dopuszcza się możliwość negocjowania stawki oprocentowania lokat.

 • Szczegółowe informacje dotyczące oprocentowania depozytów dostępne są w siedzibie Banku.
 
RACHUNEK OSZCZĘDNOŚCIOWY Z WKŁADAMI PŁATNYMI NA KAŻDE ŻĄDANIE
 • Wysokość i częstotliwość wpłat jest nieograniczona, za wyjątkiem pierwszej wpłaty wnoszonej na Książeczkę, która nie może być niższa niż 20 zł.
 • Dyspozycje wpłat i wypłat realizowane są na podstawie dowodów wpłat/wypłat z wydrukowanym numerem Książeczki, które stanowią części składowe Książeczki.
 • Na dowodach wpłat i wypłat, w miejscu przeznaczonym na zamieszczenie imienia i nazwiska Posiadacza, należy w każdym przypadku (bez względu na to, kto dokonuje wpłaty lub podejmuje wypłatę) podać imię i nazwisko Posiadacza.

 • Wszelkie operacje na rachunkach oszczędnościowych z wkładami płatnymi na każde żądanie możliwe są jedynie w Banku prowadzącym rachunek.

RACHUNEK BIEŻĄCY
Rachunek bieżący służy do gromadzenia środków pieniężnych posiadacza rachunku oraz do przeprowadzania rozliczeń pieniężnych.

Rachunek pomocniczy służy do dokonywania przez posiadacza rachunku innych niż bieżące rozliczeń pieniężnych lub generowania środków z przeznaczeniem na ściśle określony cel, jak również przeprowadzania w tym zakresie rozliczeń.
Przeznaczony jest dla:
 •  Osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej,
 •  Organizacji społecznych, politycznych, zawodowych,
 •  Fundacji stowarzyszeń,
 •  Jednostek i zakładów budżetowych,
 •  Osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą lub osiągających dochody z najmu lub dzierżawy,
 •  Wspólnot mieszkaniowych,
 •  Pracowniczych kas zapomogowo-pożyczkowych,
 •  Osób tworzących komitety czynów społecznych, Rady Rodziców lub Komitety Rodzicielskie szkół i innych placówek oświatowych,
 •  Rolników.

Rachunek bieżący i pomocniczy to:
 •  Kompleksowa obsługa finansowa,
 •  Możliwość wpłat i wypłat gotówki w kasach Banku na każde żądanie
 •  Możliwość wypłat gotówki w bankomatach na terenie kraju jak i zagranicą
 •  Swobodne dysponowanie środkami
 •  Możliwość korzystania z systemu HOME Banking
 •  Możliwość korzystania z systemu Internet Banking
 •  Korzystanie z usługi SMS Banking,
 •  Kredyt obrotowy w rachunku bieżącym
 •  Obsługa transakcji w obrocie zagranicznym
 •  Lokaty z nadwyżek środków na rachunku bieżącym
Otwarcie rachunku następuje po podpisaniu przez Posiadacza rachunku umowy oraz karty wzorów podpisów po przedłożeniu odpowiednich dokumentów:
 •  Zaświadczenia o nadaniu numeru statystycznego REGON
 •  Zaświadczenia o nadaniu numeru identyfikacji podatkowej NIP
 •  Zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej
RACHUNEK BIEŻĄCY ROLNIKÓW INDYWIDUALNYCH
Rachunek bieżący rolniczy przeznaczony jest dla osób zajmujących się działalnością rolniczą i hodowlaną, oprócz rozliczeń z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej.
Rachunek bieżący umożliwia jego posiadaczowi:
 • gromadzenie środków
 • przeprowadzanie rozliczeń pieniężnych
 • otrzymanie międzynarodowej karty płatniczej
 • uzyskanie kredytu w rachunku bieżącym
 • korzystanie z innych usług bankowych oferowanych przez bank w ramach rachunku, zgodnie z warunkami określonymi w odrębnie zawartych umowach oraz odrębnych regulaminach.
DYSPOZYCJA WKŁADEM NA WYPADEK ŚMIERCI
Zgodnie z art.56.1 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe
Posiadacz rachunku oszczędnościowego, oszczędnościowo-rozliczeniowego lub rachunku terminowej lokaty oszczędnościowej może polecić pisemnie bankowi dokonanie po swojej śmierci wypłaty z rachunku wskazanym przez siebie osobom: Małżonkowi, wstępnym, zstępnym lub rodzeństwu określonej kwoty pieniężnej.
Kwota ta nie może być wyższa niż dwudziestokrotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku, ogłaszane przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za ostatni miesiąc przez śmiercią posiadacza rachunku.
 

„Drogi Użytkowniku. Informujemy Cię, że za pomocą mechanizmu Cookies nasza strona www przechowuje i uzyskuje dostęp do informacji przechowywanej w Twoim urządzeniu obsługującym przeglądarkę internetową. Informacje przechowywane są w celu tworzenia statystycznej informacji o odwiedzinach stron www.bsslawno.pl oraz dla potrzeb przechowywania dla użytkownika danych niezbędnych do logowania. Możesz wyrazić na to zgodę lub nie korzystając z mechanizmów dostarczanych Ci przez Twoją przeglądarkę zezwalając lub blokując tworzenie plików Cookies. Jednakże wprowadzenie blokady uniemożliwi Ci korzystanie z serwisu www.bsslawno.pl. Przechowywana informacja lub uzyskiwanie do niej dostępu nie powoduje zmian konfiguracyjnych w Twoim urządzeniu końcowym i oprogramowaniu zainstalowanym w tym urządzeniu. Dowiedz się więcej o Cookies i możliwości zmiany ustawień w przeglądarce: Polityka Cookies.